Eme elvi alapokon indokolható anyagcsökkentést már azért is végrehajthatta a Kéziszótár, mivel 1976 óta rendelkezésre áll egy terjedelmes, kétkötetes, felújított angol—magyar nagyszótár, mely a jelen kéziszótár címszó- és frazeológiaanyagának többszörösét tartalmazza (a kéziszótárból újabban kihagyottakat is). E nagyszótárra a jelen kéziszótár szerkesztősége — egyéb forrásmunkák mellett — messzemenően támaszkodott is.

Az angol nyelv igen gazdag szóképző toldalékokkal alkotott származékszavakban

Címszavaink sorában csak a leggyakoribbakat vagy a legtöbb jelentésűeket közöltük, magyar egyenértékeseikkel együtt. A kéziszótárban térhiány okán nem közölt angol származékok magyar jelentésének megalkotásában (ha az angol alapszó megtalálható címszavaink között) némi segítséget nyújthat a Függelékben található angol képzőtáblázat.

Nem elvi okokból, hanem elsősorban térigényessége folytán kénytelenek voltunk megszüntetni a configuration ábrával való szemléltetésnek az 1957-es kiadásban bevezetett gyakorlatát is. Az 1981 előtti kiadásokban található száz egynéhány képecske túl kevés volt ahhoz, hogy az illusztrálásban rejlő minőségi értéktöbbletet eléggé meggyőzően érzékeltesse.

A Kéziszótár, miként a korábbi kiadásai is, az elemi fokú angol nyelvi tájékozottsággal már bíró s angol tudásukat (főleg olvasmányi élmények alapján) továbbfejleszteni szándékozó magyar anyanyelvűek számára készült. Ezért nem tartalmaz olyan közlést, mely csak angol ajkúak számára volna szükséges (pl. a magyar ekvivalensek kiejtése, ragozási módja). A magyar ajkú szótárhasználók szempontjából fontos nyelvtani tájékoztatást azonban, mint például az angol igék vagy főnevek rendhagyóan képzett alakjait, a szótár törzsanyagában közöljük.

A kéziszótár jelen kiadásában 37 000 vastagbetűs angol címszó található, továbbá a leggyakoribb 200 angol igének szócikke végén határozószókkal vagy elöljárókkal képzett 1310 állandósult kapcsolata, ugyancsak vastag betűkkel szedve (az ún. alcímszók), azonkívül cimszószerűen szedett 1400 angol tulajdonnév és 1100 betűrövidítés. — Tartalmaz a szótár ezen felül még a szócikkekbe ágyazva mintegy 20 000 dőlt betűkkel szedett állandósult angol szószerkezetet (frazeológiai adatot), és a címszó nagy-britanniai kiejtésének jelzése után mintegy 4000 esetben az eltérő amerikai (USA) ejtést is.

Bevezető
A felsőfokú írásbeli vizsga tömörítés angol videofeliratozás feladata a vizsgázó idegen nyelvi íráskészségét, valamint az idegen nyelvre való közvetítési készségét méri. Nem fordítást kérünk tehát, hanem egy 2000-2200 n (kb. egy és egy negyed oldal) hosszúságú, általános témájú magyar szöveg angol nyelvű, kb. fele terjedelemben történő tartalmi összefoglalását (vigyázat: a túlságosan rövid vagy hosszú megoldásért pontlevonás jár). A magyar szövegek leíró jellegű, autentikus (esetleg kis mértékben átdolgozott) újságcikkek, amely változatos nyelvtani szerkezeteket és szókincset tartalmaznak. A szövegek kiválasztásakor nagy figyelmet fordítottunk a kontrasztivitásra, azaz az anyanyelv és a célnyelv közötti nyelvtani, fogalmi és gondolkodásbeli voice-over hungarian budapest eltérésekre.

pic

A szövegeket követő öt kérdés támpontot adhat arra nézve, hogy milyen gondolatok köré csoportosítható az angol nyelvű tömörített változat. Nem elég azonban egymás után válaszolni a kérdésekre, fontos arra is ügyelni, hogy a tartalom lényeges összetevőit logikusan felépített, összefüggő és egységes új szövegben foglalják össze. Érdemes megtartani az eredeti szöveg arányait és bátran felhasználni a szöveg összefüggését biztosító, az egyes részek közötti gondolati összetartozást jelző ele¬meket. Azt isjavasoljuk, hogy ne a szöveg szolgai lefordítására törekedjenek, hanem inkább az információ gondolati feldolgozására és egyszerűsített, tömörített for¬mában való visszaadására.bizonyítvány fordítás kispestEzért azt tanácsoljuk, tekintsenek el az eredeti szöveg különleges, nehezen lefordítható kifejezéseitől, szerkezeteitől, irodalmi fordula¬taitól és helyettük keressenek olyan nyelvi megoldásokat, amelyek jól illenek a tartalmi összefoglalásba, de nem egyszerűsítik le azt túlzottan tartalmilag és nem teszik a tömörített szöveg kifejezésmódját szegényessé, primitívvé.
A tömörítés feladatot három szempont szerint értékeljük (tartalom, kifejezésmód és nyelvhelyesség), amelyekkel összesen maximum 25 pont érhető el.

A jogi fordítások legsajátosabb nehézsége a nemzeti jogi sajátosságok kezelése. Ha például angolból fordítunk, problémánk rögtön kettős: egyrészt abból adódóan, hogy az angolszász jogrendszer angol szakfordító ár ft szemlélete eltér a kontinentálistól (ahova a magyar is sorol­ható), másrészt amiatt, mert az angol megfogalmazása sokszor homályos, szinte ha­nyag, többféleképpen értelmezhető. Ez a pusztán nyelvi jelenség különösen jól tetten érhető volt az EU-s joganyag magyarra fordításakor: mivel a csatlakozást megelőzően a lefordítandó jogszabályszövegek rendelkezésre álltak általában valamennyi akkori hivatalos nyelven, sokszor fordult elő, hogy az angol alapján nehezen értelmezhető vagy akár érthetetlen kifejezés rögtön értelmet nyert a franciát megnézve. Ez utóbbiak megfogalmazás tekintetében is jóval pontosabb nyelvek, másfelől, visszatérve a jogrendszerekhez, a magyarhoz sokkal közelebb áll a szemléletük. Vi­szonylag ismert példát hozva: a solicitor ügyvédnek legfeljebb egy regényben fordítható, ahol nincs jelentősége az ügynek, de egyébként tisztában hiteles angol fordítás 20 ker kell lennünk azzal, hogy a solicitor egy egészen más szisztéma része, ami nem felel meg a magyarnak, és e sze­mély tevékenysége sem egészen felel meg az ügyvédének — ezt igazolja az is, hogy néha fordítási problémával szembesülve jó teszt lehet a visszafordíthatóság, és ha az ügyvéd szót fordítjuk angolra, kétségkívül az advocate-et fogjuk választani vagy a lawyer- t. A solicitorí (mint kulturális reáliát) „nagyon hivatalos” szövegben legjobb így hagy­ni. Ennek legjobb példája, hogy az Európai Bíróság egyébként francia forrásnyelvű határozataiban az eljárásban szereplők megnevezésekor az angol solicitorokta. így, an­golul utal, és ezt természetesen franciáról magyarra fordításnál a magyar fordítók is így kell, hogy hagyják. Kevésbé hivatalos szövegben, ahol fordítói magyarázatokra is nyílik tér, jó megoldás lehet angolul hagyni, majd lábjegyzetben, zárójelben (lehetőség szerint) röviden megmagyarázni a fogalmat. Ezt a megoldást analóg módon érdemes más ilyen jellegű fogalmaknál is alkalmazni.

BACK