7. Bizonyos szavak másként kezelendők a különböző kollokációkban: hol tágabb, hol szigorúan csak szűkebb értelmezésben, de nem feltétlenül alapjelentésükben. Példák hazard / risk / potential – veszély / kockázat:

• Az environmental hazard kifejezést környezeti veszély fordításban olvashatjuk (Láng 2002). Ennek ellenére a magyar szaknyelv inkább a környezeti kockázat kollokációt használja, és kevésbé különíti el a környezeti kockázat és – környezeti veszély fogalmát, mint az angol szaknyelv.

19 ker fordítóiroda

• Hazard assessment – veszélyelemzés, risk assessment – kockázatfelmérés, kockázatbecslés (Láng 2002). A magyar szaknyelvben együtt előfordul a veszély– és kockázatelemzés kollokáció, ám egymagában veszélyelemzéssel ritkán találkozunk. Nem fedi pontosan ugyanazt a két kifejezés, de– magyarul mindkét értelemben a kockázatelemzést használják önállóan. Ecotoxicological potential – lappangó ökotoxikológiai kockázat. A „potential” az a tulajdonság, hogy valami bajt okozhat.

8. A köznévi eredetű rövidítéseket többnyire feloldjuk és a teljes köznévi szóalakokkal fordítjuk. Ez alól egyre több a kivétel, hiszen a magyar szaknyelvben nagyon gyorsan terjednek ezek az idegen eredetű betűszók. Használatukat egyelőre a magyar nyelvhe­lyességi elvek még nem támogatják, és véleményünk szerint csak akkor célszerű megtartani őket, ha a célnyelvi közönség ezt egyértelműen igényli (tehát az a magyar olvasó szóhasználatára jellemző, és biztosan érti ezeket a rövidítéseket). Példák:

• LC50 = Lethal Concentration = letális koncentráció, mely a tesztorganizmus 50%–ának pusztulását okozza.

• EC50 = Effect Concentration = hatásos koncentráció, mely a mérési vagy vizs­gálati végpont 50%–os csökkenését okozza.

• KOEC = No Observed Effects Concentration = az a legnagyobb koncen­tráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása.

• PEC = Predicted Environmental Concentration = becsült környezeti koncen­tráció

• PNEC = Predicted No Effect Concentration = előrejelzés szerint károsan még nem ható koncentráció.

• TEQ = toxic equivalency concept = toxicitási egyenérték. Egy adott PCDD– és PCDF–keverék minden egyes tagjára vonatkozóan kiszámítják a koncen­tráció és a toxicitási egyenérték szorzatát, majd az egyes származékok így ka­pott értékeit összeadják.

német magyar fordító

• TEFs = toxicitásiegyenérték–tényezők, toxicitási egyenérték–faktorok (TEF–ek). Az egyes PCDD–, PCDF- és dioxinszerű PCB–kongenereknek a 2,3,7,8 PCDD–hez viszonyított toxicitását kifejező viszonyszámok.

V. Kerüljük a tükörfordításokat a többnyire betűszók képzésére alkalmas amerikai szóösszetételek fordításakor is.

Példák: Hazai szakmunkákban jelent meg a Barley Yellow Dwarf Mosaic Virus megfelelőjeként az Árpa Sárga Törpülés Mozaik Vírus kifejezés, amelyből pl. lehetetlen eldönteni, hogy mi sárga és mi törpe. Idegen a nyelvünktől a nagy kezdőbetűk használata is. Megint csorbul szaknyelvünk, és nem lenne csoda, ha sok szakember hamarosan azt a következtetést vonná le, hogy helyesebb, ha az eredeti, angol nyelvű kifejezést teszi be dolgozatába. Az árpa sárgatörpülés–mozaikvírusa helyesírás viszont, bonyolultabb körülírás nélkül is, értelmezhetővé teszi a szókapcsolatot. Hasonló, értelmezhetetlen tükörfordítás az Acid Detergent Fibre megfelelőjeként a Sav Detergens Rost kifejezés használata. Ember legyen a talpán, aki kitalálja, milyen kapcsolatban vannak egymással az ily módon összehányt szavak.

10. Az előbbi példákból is láthattuk, hogy a szaknyelvben is nagyon fontos, értelmi meghatározó, hogy mit mivel írunk egybe, milyen sorrendbe rendezzük a szavakat, és helyesen alkalmazzuk–e a birtokviszonyt.

ungarisch übersetzer

Példák. A veszélyes hulladékszállítás pl. egészen más tartalmat hordoz, mint a veszélyeshulladék–szállítás. Az előbbi esetben nyilvánvalóan a szállítást, a másodikban pedig a hulladékot nyilvánítjuk veszélyesnek. Mást jelent a gerinctelen fajok összetétele, mint a gerinctelenek fajösszetétele. Az élő sövény nem ugyanaz, mini az élősövény, mint ahogy a téli kert és a télikert is mást–mást jelent.

11. A szakmai nyelvet alkotók figyelme arra is kiterjedt, hogy a fajok magyar nevének helyesírása azok rendszertani hovatartozását is egyértelműen jelezze. Ezért találkozha­tunk azzal a látszólagos ellentmondással, hogy a réti perje név mellett angolperje, franciaperje és olaszperje elnevezés is szerepel a nyelvi minőségre is adó szakkönyveinkben.

ungarisch übersetzungsbüro budapest

Példák: Még megbotránkoztatóbb lehet a nagyezerjófű, valamim a sárgaárva­csalán nevek előfordulása. Ezek magyarázata érdekében gondoljunk először korábbi példáinkra, melyek között – teljesen indokoltan – a télikert és az élősövény is szerepelt. A jelzős szerkezetek összetett szavakban való szerepeltetését itt is az in­dokolja, hogy a külön– vagy az egybeírás valamilyen értelmet hordoz. Rengeteg a fel­sorolható, néha mosolyra késztető példa. Ilyen pl. a görög dinnye és a görögdinnye, az úri tök és az úritök, a víziló fark és a vízilófark, a véres lapu és a véreslapu, a zsidó cseresznye és a zsidócseresznye, a bak szakáll és a bakszakáll, az éles mosófű és az élesmosófű, a fekete gyökér és a feketegyökér, a három fogfű és a háromfogfű, a gyöngy ajak és a gyöngyajak, a ló here és a lóhere, a téli zöld növény és a téli zöldnövény és persze az árva csalán és az árvacsalán is. Az állatok neveinek helyesírása is hasonló logikát követ. Más–más jelentést hordoz a vízi ló és a víziló, a farkas kutya és a farkaskutya, a tengeri tehén és a tengeritehén, a tengeri malac és a tengerimalac, a tengeri uborka és a tengeriuborka, a tengeri csikó és a tengeri­csikó stb. (még ha ezek a kifejezések a legtöbb lexikonunkban és nyelvi szótárunkban helytelenül is szerepelnek, példamutató kivétel ez alól – a Helyesírási tanács­adó szótár mellett – a Mezőgazdasági lexikon, valamint a magyar–angol szótár). Az élőlénynevek helyesírása azt is jelzi, hogy az adott faj melyik nemzetségbe tar­tozik. deutsch ungarisch übersetzerA „rugalmas” névképzés lehetővé teszi azt is, hogy – az új tudományos ered­mények figyelembevételével – minimális névváltoztatással oldjuk meg a rendszerta­ni átsorolást. A sárga virágú árvacsalánt pl. egykor az árvacsalán–nemzetség sárga nevű fajának tekintettük, így indokolt volt a sárga árvacsalán elnevezés. A kifino­multabb – genetikai, biokémiai – kutatási módszerek azonban kiderítették, hogy a sárga árvacsalán és a többi árvacsalánfaj között nemzetség értékű eltérések van­nak. Ezért létre kellett hozni egy új nemzetséget, amely kézenfekvő módon a sár­gaárvacsalán elnevezést kapta. Ez tehát a neve, ezért egybeírandó. Az árvacsalán nemzetségbe tartozó többi faj nevét, mini pl. a piros árvacsalánét, jelzős szerkezetnek kell tekintenünk, így két szóval kell leírnunk. Ez utóbbi szabály alól csak egy kivétel van; a vöröshagyma. Annak ellenére, hogy ez a növény a hagymanemzetség vörös nevű faja, neves íróink és költőink mindig egybeírták, és az irodalmi hagyo­mány tisztelete miatt nyelvészeink erre az egy esetre külön szabályt alkottak. Ha egy faj nevében tulajdonnév szerepel, azt – nagybetűvel kezdve – a nemzetségnév elé írjuk, és hozzá kötőjellel kapcsoljuk.

7